Centrum prasowe

WYBÓR OFERTY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DN. 09.03.2017 R.

 20/03/2017
WYBÓR OFERTY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DN. 09.03.2017

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

z dnia 9 marca 2017 r.

 

W ramach projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa I: BADANIA I INNOWACJE; Działanie 1.2 Badania celowe.

W dniu 20.03.2017 Zamawiający HAJDUK Group Sp. z o. o., dokonał wyboru dostawcy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ramach projektu pt.: „Stworzenie zintegrowanego interaktywnego systemu komunikacji dla przestrzeni publicznej”.

Postępowanie prowadzone było w trybie porównania ofert z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zgodnie z warunkami i procedurami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wybrana została oferta firmy Comtronic Sp. z o.o. z uwagi na najlepszą ofertę cenową.

Jednocześnie, informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły następujące oferty:

  1. Comtronic Sp. z o.o.
  2. Mikrobit Sp. z o.o.
  3. Pomarex Adnrzej Pomarański.

Zobacz również